Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

Skyde- & Øvelsesterrænet i Oksbøl er Danmarks største og bredest anvendelige.

I over 90 år har Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn dannet ramme om Hærens uddannelser og skarpskydninger

Området er Danmarks største og bredest anvendelige af sin art. Her afholder Hæren større enhedsuddannelser på op til brigadeniveau og har mulighed for at integrere panser og ildstøtte. Området anvendes ligeledes af Flyvevåbnet, der her som det eneste sted i Danmark kan gennemføre Live Weapons Delivery.

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

SKYDESIKKERHED

Det er SKYOKS under Forsvarets Ejendomsstyrelse der har ansvaret for og tilsynet med Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn.

SKYOKS ledes af Major, Stig Gunnar Larsen, der også har ansvaret for samarbejdet med øvrige sektoransvarlige myndigheder, blandt andet Naturstyrelsen, som der arbejdes tæt sammen med.

 

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

KALLESMÆRSK HEDE

Kallesmærsk Hede er den oprindelige del af Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn. Her gennemføres skarpskydninger med tunge, langtrækkende våbensystemer, blandt andet kampvogn Leopard 2A7 og 120mm tung morter CARDOM 10. Heden er permanent afspærret grundet faren fra ikke-detoneret ammunition. Det er dog muligt at krydse heden ad Kallesmærskvej, når ballonerne ikke er oppe og der ikke skydes.

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

PLANTAGERNE

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn er omgivet af en række plantager. En del af det beplantede areal hører under Naturstyrelsen, men en stor del af plantagerne sorterer faktisk under Forsvaret, som endvidere har lejlighedsvis brugsret til dele af Naturstyrelsens arealer. Det er i Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn med de omgivende plantager, at man finder Danmarks største fritgående bestand af kronvildt.

Offentlighedens adgang til området

Hovedparten af Forsvarets terræner er åbne for publikum, når terrænerne ikke bruges til militær uddannelse. Du kan se naturtyper som hede, overdrev og enge, som ellers er på retur i resten af Danmark

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn er selvfølgelig først og fremmest en militær arbejdsplads. Men der offentlig adgang, når der ikke gennemføres skydning, uddannelse eller øvelser.

Dog er der visse regler for offentlighedens adgang.

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

Generelt om skyde og øvelsesterræn

SKYOKS er en del af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og varetager i Oksbøl bl.a. den ydre skydesikkerhed, under de op imod 200 dage om året, hvor der skydes med skarpt på Kallesmærsk Hede, syd for Vejers Havvej.

Den ydre skydesikkerhed omfatter bl.a. hejsning af røde balloner/lys og lukning af bomme omkring skydeterrænet på Kallesmærsk Hede (Op til 22 km afspærring). Hertil kommer udsætning af vagtposter i strandvagtskurene ved hhv. Vejers og Blåvand pælerækker, samt slukning af interne brande under øvelser og skarpskydninger og annoncering om aktiviteter i terrænet til det omkringliggende samfund. SKYOKS råder ligeledes over materiel til inddæmning af miljøuheld i terrænet, som indsættes i samarbejde med det civile beredskab.

Før og under skarpskydningerne fører SKYOKS også kontrol med, at ingen udenforstående, herunder fly, droner, skibe og køretøjer m.m. kommer ind i det afspærrede og lukkede område. SKYOKS kontrollerer og tildeler tilsvarende enhederne skydetilladelse, før der skydes med skarpt mod mål på Kallesmærsk Hede og ud over Nordsøen.

SKYOKS varetager tilsynet med hele skyde- og øvelsesterrænet i hverdagen, samt under Forsvarets øvelser for at tilsikre, at gældende interne regler for terrænets benyttelse, men også, at civile love og regler overholdes af soldaterne i kampens hede. Tilsynet omfatter ligeledes Forsvarets aktiviteter i Naturstyrelsens omkringliggende arealer i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Blåvandshuk. Der er aktiviteter i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og tilstødende arealer i op mod 300 dage om året.

SKYOKS har også ansvaret for koordineringen med det civile beredskab, når Forsvarets gule brandslukningsbæltekøretøjer (PMV) og tankvogne indsættes til støtte for det civile samfund.

Forsvarets Ejendomsstyrelse udgiver støjvarsler i forbindelse med skarpskydninger.